Prechod na navigáciu Hlavné menu
Zvolen - návštevník

Šport

sport vo zvoleneTelesná kultúra v modernom poňatí sa vo Zvolene začala rozvíjať na prelome 19. a 20. storočia. Zvolen bol vtedy župným mestom, ale maďarizácia v tom období neumožňovala utvoriť slovenský športový spolok a preto aj prvý športový klub v meste nesie tomu zodpovedajúci názov – Zolyomi sport egylet (ZSE – Zvolenský športový spolok). Jeho ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 16. januára 1902 a prvým predsedom sa stal Štefan Possányi, prednosta Kráľovského poštového a telegrafného úradu. Zakladajúcimi športovými odvetviami boli šerm, gymnastika – turnerský telocvik, korčuľovanie, lawn-tenis (čiže tenis na tráve) a futbal. V roku 1910 zmenili názov spolku na Zólyomi torna club (ZTC), čiže Zvolenský telocvičný klub. Sľubne sa rozvíjajúci šport v meste zastavil v roku 1914 začiatok 1. Svetovej vojny.

Telesná kultúra a šport vo Zvolene získavajú po vzniku 1. ČSR nové dimenzie. Výrazný podiel na ich rozvoji majú predovšetkým českí úradníci a pedagógovia, ktorí sa v novom prostredí stávajú a propagátormi a organizátormi telovýchovných, športových a turistických aktivít. Postupne sa vytvára široké spektrum organizácii – Sokol, RTJ, FRTJ, Orol, KČST, skauting a kluby so solídnou členskou základňou. Výraznými osobnosťami tohto obdobia boli Jan Koutný (gymnasta, účastník dvoch olympiád v roku 1924 a 1928), Štefan Severíní (reprezentant ČSR v gymnastike), Josef Kubát a Jan Bezrouk (lyžovanie a turistika). Jána Bezrouka zavraždili nemeckí fašisti v roku 1944 v Kováčovej, na jeho počesť zvolenčania organizovali 50. ročníkov pretekov v behu na lyžiach pod názvom „Bezroukov memoriál“ – v rokoch 1946 – 1996. Zakladateľmi boli manželia Švarcovci a Viliam Švarc bol aktívny pri všetkých 50-tich ročníkoch.

Prvý športový klub mal aj po vzniku ČSR maďarský názov. Zólyomi sport egylet a bol od roku 1919 jedným z 86 členov Slovenského futbalového zväzu. Od tohto roku sa datuje aj pôsobenie Klubu československých turistov a Sokola vo Zvolene. V roku 1919 už založili ŠC (Športový klub) Zvolen s výlučnou orientáciou na futbal na čele s predsedom Vojtechom Kozačekom. V roku 1924 bol klub premenovaný na Zvolenský telocvičný klub (ZTC) a v roku 1928 na ZTK. Spolok zastrešoval športy ako atletika, plávanie, box, šerm, cyklistika neskôr šach a samozrejme futbal a hokej/korčuľovanie. V roku 1943 ZTK rozšírili na Železničiarsky zvolenský telocvičný klub (ŽZTK). Je potrebné spomenúť, že okrem iných klubov aktivitu vyvíjal aj Akademický klub Zvolen, v ktorom mala vyárendované miesto študentská mládež z gymnázia a meštianky. Od roku 1931 existoval aj stolnotenisový TTK Grand Zvolen. V Môťovej, vtedy samostatnej obci, bol zasa činný v rokoch 1932 – 1938 Môťovský telocvičný klub (MTK) pod vedením Ondreja Lukovského. V decembri 1938 slovenská vláda zrušila telovýchovné spolky a jedinou telovýchovnou organizáciou sa stala Hlinková garda (HG). Jednotlivé športové odvetvia si vytvorili slovenské zväzy a federácie, čo využili aj turisti a lyžiari.

Po roku 1945, už 26. 5. 1945, sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov ZTK, na ktorom znovu pod vedením predsedu Vojtecha Kozačeka, oživili telovýchovnú činnosť. Činnosť obnovil aj Klub slovenských turistov a lyžiarov a TJ Sokol. Postupne vznikalo i zanikalo viac klubov ako ŠK Bučina, neskôr ako SOKOL a potom Tatran Bučina. Od roku 1951začala svoju činnosť aj SPŠS Strojár Zvolen, ktorá sa preslávila hlavne výchovou kvalitných futbalistov. Medzi nosné TJ v tomto období patrila vysokoškolská TJ Slávia VŠLD Zvolen so svojim dlhoročným predsedom Klementom Hubačom. V tomto období, teda v 60-tych a 70-tych rokoch rozvíjalo svoju činnosť 40 – 60 telovýchovných jednôt s viacerými oddielmi a odbormi.

Historickým okamihom pre zvolenský šport bola zlučovacia konferencia TJ Lokomotíva a TJ Tatran Bučina 15. januára 1964. Prvým predsedom novej TJ Lokomotíva Bučina Zvolen sa stal Ján Matúška a postupne z nej vyrástla na jednu z najväčších a najúspešnejších v rámci stredného Slovenska, keď mala 17 oddielov a 4 000 členov. Predovšetkým z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa 15. marca 1983 rozčlenila na 2 zložky – TJ Lokomotíva s 10 oddielmi, kde dominoval futbal a ZTK s 5 oddielmi, kde dominoval ľadový hokej. Úspešnú činnosť rozvíjala aj TJ Mladosť ODPM Zvolen, kde na vrcholovej úrovni bola hlavne cyklistika pod vedení Ivana Kollera. Výrazná v týchto rokoch bola aj vojenská telovýchovná jednota (VTJ), kde dominoval najskôr hokej a potom futbal.

Koncom 80. rokov na území mesta Zvolen vyvíjalo činnosť 25 TJ. Aj napriek mnohým negatívam tohto obdobia sa na území mesta vytvárali čoraz lepšie podmienky na športovanie a postupne vyrástli ťažiskové objekty a zariadenia. V roku 1949 vybudovali nový tenisový areál Sokola Železničiar, v roku 1952 futbalové ihrisko, kolkáreň a volejbalové ihrisko TJ Tatran Bučina, v roku 1957 sa začalo stavať umelé klzisko a roku 1958 odovzdali do užívania všešportový štadión, už v majetku TJ Lokomotíva. V ňom vyrástli 3 kryté haly, volejbalové a tenisové ihriská. Ďalšie ihriská pribudli v školských areáloch a už v 70. rokoch slúžilo svojmu účelu v meste 10 telocviční. V roku 1968 sa dala do prevádzky mestská plaváreň.

Od roku 1979 prevádzkovateľom zimného štadióna, mestskej krytej plavárne a lyžiarskeho areálu na Kráľovej bola Správa rekreačných a telovýchovných služieb (RATES), ktorá pôsobila do polovice 90-tych rokov. RATES ako príspevková organizácia mesta mala svoje opodstatnenie a postupne prevzala pod seba kúpalisko v Kováčovej, neskôr renovovala kúpalisko v Neresnici a začala budovať druhú ľadovú plochu na ZŠ. Prvým riaditeľom sa stal Pavol Zábojník, po 2 rokoch ho vystriedal Vladimír Matrtaj (vo funkcii až do svojej smrti v roku 1990), po ňom bol poverený vedením Iva Mikula a od roku 1993 až do likvidácie Ing. Marcela Kršková.

Je priam neuveriteľné, ale na prelome milénií na území mesta evidovali už vyše 80 športových, telovýchovných a športovo-technických organizácií. Zvolen ako okresná metropola sa stal, prirodzene, aj centrom okresnej telovýchovnej organizácie. V druhej polovici minulého storočia OV ČSZTV/ObÚ SZTK zabezpečoval finančné toky pre oblasť údržby a výstavby telovýchovných objektov a zariadení ako aj samotnú športovú činnosť jednotlivých TJ.

Momentálne pôsobí na území mesta len Okresné združenie telesnej kultúry (OZTK) s tromi zväzmi .- stolný tenis, tenis a turistika. Samostatne pôsobí Oblastný futbalový zväz Zvolen (ObFZ). Momentálne v meste vyvíja činnosť okolo 50 športových združení a klubov.

Prelomovým krokom v starostlivosti mesta o šport a tiež k vytvoreniu adekvátnych podmienok na športovanie obyvateľov mesta, bolo založenie oddelenia kultúry a športových aktivít pri odbore rozvoja mesta Zvolen v roku 2007.


 

ďalšie dni

Štvrtok 17.4.
U ZELENÉHO HADA
Námestie SNP 5,
Zvolen
Piatok 18.4.
SUNPHARMA, Námestie SNP
Námestie SNP 9690/63
Sobota 19.4.
TESCO - pri Zvolen Západe
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 20.4.
V KOCKE
Pražská 1388,
960 01 Zvolen
Pondelok 21.4.
ČERVENÝ MAK
Námestie SNP 84,
Zvolen
Pondelok 21.4.
DR.MAX, ul. Hronská
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 22.4.
VAŠE ZDRAVIE - NA BRÁNE
Kuzmányho nábrežie 28,
Zvolen
Streda 23.4.
NOVA Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Štvrtok 24.4.
VAŠE ZDRAVIE - Kuzmányho nábrežie
Kuzmányho nábrežie 28,
Zvolen

upresniť

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1241929

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka