Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Historický kalendár

Historický kalendárVýhodná poloha a vhodné prírodné podmienky juhu Zvolenskej kotliny zapríčinili, že sa tu ľudia usadzovali už od najstarších fáz praveku. Ťažisko osídlenia vždy tvorili osady rozptýlené po vyvýšených pahorkoch a terasách v záplavovej oblasti rieky Hrona a Slatiny.

Mesto Zvolen so svojou bohatou históriou je jedným z najstarších miest na Slovensku. Mestské práva mu boli obnovené v roku 1243.

 

 

 

PRAVEKÉ OSÍDLENIE

Z najstaršieho a najdlhšieho obdobia ľudstva, z paleolitu (staršej doby kamennej), sa v oblastipravek Zvolena našlo len niekoľko málo dokladov - z Bakovej jamy a z polohy Medzi hliniskami. Stopy po najstarších ľuďoch sú veľmi nevýrazné a predstavujú skôr úvod k nasledujúcemu osídleniu, ktoré sa už viaže na usadlý spôsob života. Ťažisko osídlenia vždy tvorili osady rozptýlené po vyvýšených pahorkoch a terasách v záplavovej oblasti rieky Hrona a Slatiny; tu bolo najpriaznivejšie prostredie pre poľnohospodársky spôsob života, ktorý bol charakteristický pre civilizácie nášho praveku.

5000 p.Kr. (paleolit) - začiatok trvalého osídlenia Zvolena
5000 – 3500 p.Kr. (neolit) - nálezy keramiky želiezovského a bukovohorského typu v lokalite pod Dráhami
3500 p.Kr. (eneolit) - najbohatšie nálezy kanelovej keramiky na Slovensku v lokalite Borová hora Hrádok pri Lieskovci, Veľká Stráž
1250 – 700 p.Kr. mladšia - neskorá doba bronzová - nálezy bronzových predmetov v lokalite Pustý hrad, nález pohrebiska - 143 hrobov lužického popolnicového ľudu v lokalite Krivá púť - Balkán
2. – 1. stor. p.Kr. - nález laténskej keramiky púchovskej kultúry v lokalite Haputka, Krivá púť
3. stor. n.l. - nález terry/a sigillaty v lokalite Haputka, Krivá púť
8.- 9. stor. - slovanské osídlenie v lokalite Priekopa v Môťovej

 

 11. - 13. STOROČIE

11_14 storočieBelo IV. v privilegiálnej listine z 28. decembra 1243 obyvateľom Zvolena obnovuje tieto výsady: povoľuje im slobodnú voľbu farára, slobodnú voľbu richtára, vyníma ich spod právomocí župana, richtárovi udeľuje vyššiu právomoc vrátane hrdelných zločinov, povoľuje im slobodne ťažiť drevo a lámať kameň vo vlastnom chotári, oslobodzuje ich od platenia mýtnych poplatkov, oslobodzuje ich od povinnosti poskytovať pohostenie zvolenskému županovi.

11. – 12. stor. - Zvolen ako obchodno-remeselnícka osada pod Starým hradom - súčasť stredovekej obchodnej cesty Via Magna
začiatok 13. storočia - Starý hrad (Veterosolium) sa stáva centrom Zvolenskej veľžupy, sídlom župana
1238 - uhorský kráľ Belo IV. vydáva najstaršie mestské privilégiá a Zvolen sa stáva slobodným kráľovským mestom
1243 - uhorský kráľ Belo IV. obnovuje na žiadosť obyvateľov Zvolena pôvodné mestské privilégiá, o ktoré prišli počas tatárskeho vpádu
polovica 13. storočia - mesto dostáva právo používať vlastný erb

 

 14. - 16. STOROČIE

Zvolenský zámok bola pôvodne jednoposchodová gotická stavba, postavená podľa talianskeho14_16 storočie renesančného mestského paláca – kastela s pravidelným štvorkrídlovým pôdorysom. Na severozápadnom a juhozápadnom nároží boli do pôdorysu vtiahnuté dve silné veže. Mohutnosť stavby bola zdôraznená červenou kvádrovanou bosážou na vonkajších fasádach. Na prízemí boli hospodárske priestory a miestnosti pre služobníctvo. Na poschodí sa nachádzali rozsiahle sály pre kráľa a jeho hostí.

1. pol. 14.stor. - rozkvet Zvolena (Zolium) počas spravovania Zvolenskej župy magistrom rytierom Dončom.
1359 - uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou udeľuje mestu právo konať výročný trh
1370 – 1382 - uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou dal v meste ako svoje poľovnícke sídlo podľa vzoru talianskych renesančných kastelov postaviť zámok.
1424 - kráľ Žigmund daroval Zvolen a jeho domínium svojej manželke Barbore.
1442 - kráľovná Alžbeta vymenovala za kapitána horného Uhorska Jana Jiskru z Brandýsa, ktorý v Uhorsku obhajoval záujmy neplnoletého Ladislava Pohrobka. Najprv mu dala do správy starý Zvolenský hrad, no keď ten v roku 1451 počas dobýjania Jánom Huňadym vyhorel, jeho sídlom sa stal Zvolenský zámok. Jiskra ho spravoval až do roku 1462.
1465 - Zvolenský zámok sa stáva majetkom kráľa Mateja, za jeho vlastníctva zámok zažíva najväčší rozkvet. Po Matejovej smrti v roku 1490 ho dostala jeho manželka Beatrice ako vdovské zaopatrenie.
zač. 16. stor. - zámok sa stáva majetkom Vladislava Jagelovského a jeho manželky Anny, ktorá ho za finančnú pôžičku 200 000 zlatých dala do zálohy Jánovi Thurzovi, komorskému grófovi banských miest. Gróf Ján Thurzo uskutočnil neskorogotickú prestavbu zámku.

  

16. - 18. STOROČIE

16_18 storočieNajhorším obdobím pre vývoj slobodného kráľovského mesta Zvolena bolo približne stopäťdesiat rokov tureckých vojen a protihabsburských vystúpení. Ich vojská prechádzali aj okolím Zvolena a samotným mestom. Rozvoj remesiel v meste podporilo právo mesta na výročné trhy – jarmoky, právo skladu. K najpočetnejším cechom v meste patrili mäsiari, klobučníci, súkenníci, čižmári, hrnčiari, zámočníci, kováči, stolári.

16.-17. stor. - výstavba mestských hradieb, Zvolen sa stáva strediskom obrany proti Turkom. Jeho úlohou bolo ochraňovať stredoslovenské banské mestá. Na zvolenskom zámku sídlila vojenská posádka a na Pustom hrade bola vybudovaná strážna veža – vartovka. Turci sa mesta nikdy nezmocnili.
17. – 18. stor. - najväčší rozkvet cechovej výroby
1620 - počas stavovských povstaní Gabriel Bethlén na krátky čas ukladá na Zvolenskom zámku uhorské korunovačné klenoty.
1621 - mesto stálo na strane kurucov, habsburským cisárskym vojskom bolo vyrabované a vypálené.
1679 - počas Thôkôlyho povstania vypukla v meste morová epidémia, ktorej podľahlo 900 ľudí.
1708 - mesto podpálili kuruci.
1785 - cisár Jozef II. zrušil župné zriadenie, čím Zvolen ako sídlo župy postupne stráca svoje výnimočné postavenie.

 

 

18. - 19. STOROČIE

Mesto si naďalej udržalo poľnohospodársko - remeselnícky charakter a postupne bohatlo. Jeho18_19 storočie príjmy sa zvýšili. Udržalo si svoje postavenie ako centrum hospodárskeho, politického a spoločensko-kultúrneho života v okolí. Patrilo naďalej medzi 54 sídel s charakterom mesta na území Slovenska. V čele mesta stál richtár a 12 členná mestská rada. Pri riešení vážnejších problémov sa prizývala 24 – 40 členná vonkajšia rada mesta. Mesto bolo sídlom slúžnovského okresu.

1847 - mestská rada za svojho vyslanca na uhorský snem zvolila Ľ. Štúra.
1866 - 1871 - vznik továrne na plech Union.
1872 - 1875 - Zvolen sa stáva križovatkou železničných trás Budapešť – Lučenec-Zvolen-Kremnica-Vrútky a Zvolen – Banská Bystrica.
1785 - Bossaniovský dom bol prebudovaný na skromný evanjelický kostol.
1872 - rok vzniku prvých finančných ústavov na pôde mesta - prvej sporiteľne.
1896 - vo Zvolene v dome pod zámkom sa narodil spisovateľ Jozef Cíger Hronský.

 

 

20. STOROČIE

20 stočiePred rozpadom Rakúsko-uhorskej monarchie sa Slováci Martinskou deklaráciou 30. októbra 1918 prihlásili k spoločnému štátnemu útvaru s Čechmi. Zvolenčanov v Martine zastupoval Dr. Ľ. Medvecký a Viliam Paulíny, obaja neskôr zvolení do Národného zhromaždenia. Po skončení vojny nastalo krátke obdobie uvolnenia, počas ktorého sa vykonala rekonštrukcia hospodárstva a ktoré dávalo nádej na demokratický vývoj pluralitnej spoločnosti. Koniec týmto nádejam znamenal prevrat, komunistický puč vo februári 1948, ktorým sa začalo 40-ročné obdobie totalitného režimu komunistickej strany.

1901 - vo Zvolene sa vybudovali železničné dielne.
1900 – 1909 - pôsobila v meste tlačiareň I. Schlesingera a tlačiareň E. Bertana, ktorá už v tom čase vydávala slovenské knihy a časopisy.
1919 - bolo v Česko-Slovenskej republike obnovené župné zriadenie a Zvolen sa opäť stáva sídlom Zvolenskej župy.
1. januára 1923 - vstúpila na Slovensku do platnosti nová zákonná úprava rušiaca existenciu starých uhorských žúp. V praxi to znamenalo zrušenie dvoch slúžnovských okresov Zvolenského a Zvolenskoslatinského a vytvorenie jedného Zvolenského okresu včleneného do XVIII. župy (Pohronskej) so sídlom vo Zvolene.
16. 10.1932 - stretnutie A. Hlinku a M. Rázusa, konalo sa manifestačné zhromaždenie za autonómiu Slovenska za účasti najvyšších predstaviteľov autonomistických strán Andreja Hlinku za HSĽS a Martina Rázusa za SNS
1942 - bolo vo Zvolene založené mestské múzeum.
1944 - jedno z centier Slovenského národného povstania.
14. 3. 1945 - oslobodenie Zvolena sovietskou a rumunskou armádou.

 

 

SÚČASNOSŤ

Zvolen aj v nových politicko-spoločenských podmienkach po roku 1989 zostáva rozvíjajúcim sasúčasnosť okresným mestom.
Postupne sa mení sa vzhľad mesta. Zrekonštruovalo sa Divadlo Jozefa Gregora - Tajovského, elektrifikovala sa železničná trať, postavil sa obchvat južnej časti mesta cestnou komunikáciou Žiar nad Hronom - Detva, resp. Šahy, zmodernizoval sa obchodný dom Prior, zrekonštruovala sa tržnica, upravili sa objekty na námestí. Po odsune sovietskych vojsk sa prestavali bývalé kasárne a bytovky na Podborovej. Od roku 1992 mesto financuje systematický archeologický výskum na Pustom hrade a na Námestí SNP.
Mesto Zvolen aj v 21. storočí zrealizovalo niekoľko veľkých investičných akcií: 2004 – 2005 rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd financovanú z fondov EÚ, ekologizáciu zdroja tepla v teplárni, 2002 -2007 výstavbu nájomných mestských bytov v lokalite Na hôrke a Zlatý potok v počte takmer 200 bytov. Od roku 2002 prebieha celková rekonštrukcia Námestia SNP. Na zlepšenie dopravnej situácie sa v meste rekonštruujú jednotlivé ulice, budujú sa kruhové objazdy a vytvára sa mestský dopravný okruh. Od roku 2004 mesto Zvolen systematicky buduje vlastnú metropolitnú optickú sieť – ZOMES. Na okrajoch mesta vyrástli nové nákupné centrá. Pripravuje sa výstavba projektu Europa Shopping a Relax Centrum.
 


 


Úvodná stránka